Tag Archives: ข้อเสื่อม

ตำแหน่งที่เกิดโรคของข้อเสื่อม

By   มิถุนายน 7, 2017

ตำแหน่งที่เกิดโรคของข้อเสื่อมแบ่งได้เป็น 3 ตำแหน่งใหญ่ๆคือ

โรคของข้อเสื่อม

1. ข้อเสื่อมของข้อที่รับน้ำหนักตัว เช่นข้อเข่าข้อสะโพกตำแหน่งนี้พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อมในคนไทยสำหรับข้อตะโพกนั้นพวกเราโชคดีคือพบว่าคนไทยและคนจีนเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมน้อยเมื่อเทียบกับพวกฝรั่งอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนว่าคงแตกต่างกันทางพันธุกรรม
2.ข้อเสื่อมที่นิ้วมือ อันนี้พบได้ชัดเจนว่ามีประวัติในครอบครัวเช่นแม่เป็นโรคข้อเสื่อมที่นิ้วมือ หนูก็มีโอกาสเป็นได้มากข้อนิ้วมือตรงครอบลายและข้อกลางของนิ้วมือเมื่อเกิดการเสื่อมสภาพจะเกิดมีการเปลี่ยนรูปร่างก็จะโตขึ้นเพราะกระดูกตรงข้อต่อโตขึ้นและเกิดการสูญเสียกระดูกอ่อนไปดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
3.ข้อเสื่อมที่กระดูกสันหลังตำแหน่งที่พบได้บ่อยคือกระดูกสันหลังส่วนล่างและสวน call ถ้าเกิดการเสื่อมสภาพไม่มากก็แค่เจ็บปวดบริเวณเฉพาะแห่งที่เสื่อมสภาพแต่ถ้าเป็นมากจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของข้อจนบางครั้งอาจมีการกดรากประสาทที่ออกมาจากประสาทไขสันหลังได้ทำให้มีการปวดร้าวไปยังบริเวณซึ่งประสาทเส้นนั้นไปเลี้ยง

สาเหตุของการเจ็บปวดของข้อเสื่อมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกันเช่น

1.เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนรูปร่างของพ่อทำให้เกิดการดึงรั้งของเส้นเอ็นตึงรั้งปลอกหุ้มข้อหรือเบียดดันเยื่อหุ้มกระดูกจะทำให้เกิดการเจ็บปวดเพราะบริเวณเส้นเอ็นปลอกหุ้มข้อและเยื่อหุ้มกระดูกนั้นมีปลายประสาทรับความรู้สึกมาเลี้ยง
2.เกิดเนื่องมาจากการเสียดสีของผิวหนังของกระดูกตรงข้อต่อของท่อหรือเกิดมีการแตกร้าวอย่างน้อยน้อยของผิวกระดูกตรงข้อต่อ
3.เกิดเนื่องมาจากการอักเสบข้อภายในอันเนื่องมาจากผลึกหินปูนภายในข้อแตกออกมาจากกระดูกอ่อนที่เหลืออยู่หรือหินปูนแตกมาจากที่ระบุข้อภายในการมีหินปูนแตกเข้าไปในข้อจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้หมากินผลึกหินปูนจะเกิดการอักเสบขึ้นก็จะบวกและมีอุณหภูมิสูงขึ้นได้การบวมของคอจะทำให้เกิดการแต่งของปลอกหุ้มข้อทำให้เกิดการเจ็บปวดได้นอกจากการเป็นของปลอกหุ้มข้อซึ่งทำให้เจ็บปวดแล้วการอักเสบภายในข้อจะทำให้เกิดมีการหลั่งของสารนานาชนิดซึ่งเป็นสารเชื่อมโยงการอักเสบและการอักเสบยังทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะกรดด่างภายในข้อด้วย สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นปลายประสาทรับความเจ็บปวดทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด